ش: اعلی / مطففین بینه / مرسلات طلاق / ممتحنه
ی: همزه / قارعه مزمل / مدثر تغابن / احقاف
د: عم / فجر نوح / جن محمد / فتح
س: شمس / لیل تکویر / معارج مجادله / قمر
چ: انفطار / طارق نازعات / عبس تحریم / قلم
پ: انسان / قیامه انسان / حاقه طور / شوری
ج: جمعه / منافقون جمعه / صف جمعه / حجرات
وتیره:
ش: ق / ذاریات
ی: ص / علق
د: زمر / فتح
س: طور / قلم
چ: نجم / محمد
پ: واقعه
ج: کهف